Semper Fidelis 7th Marines
Message Board


        
Munta07:21:42 - October 26 2012
RE: RE: HM 3 Alan Breshears - KIA 8/12/1969 (Craig Morin) (phil wright )randerson@lphi.org
baclieu_boy999: Cf2n m thec vừa kt lịch sữ cuộc gọi ve0 đọc trf4m ln tn của ng ấy ve0 bit đc thật ra ng ấy đang giấu diếm m rất nhiu chuỵn. Thật ra lfac đầu m tức điean lean muốn lm ce1i ji do cho thỏa mản cơn tức trong lf2ng m. nhưng mecnh nghĩ bấy nhiu đf3 cf3 lẽ chưa đủ để m buột tội cf4 ấy, be2y h m muốn kt lịch sữ tn ln chứ ko phải đơn thuần le0 kt lịch sữ cuộc gọi. cf3 you ne0o cao tay chỉ ce1ch coi "tecm nhe2n viean bưu điean cf3 phải le0 ce1ch duy nhất???" nx jum m ưa Email baclieu_boy999@yahoo.com
Follow this thread here :
Name :
Subject : RE: RE: RE: HM 3 Alan Breshears - KIA 8/12/1969 (Craig Morin) (phil wright ) (Munta)
E-mail :
Comments :
   
     
        

Site Index

© 2018 Victor Vilionis